xing icon Tehnic: +40 786.87.71.33 | Vanzari: +40 786.87.71.44
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Shop
Contact Pentru mai multe informații despre acest subiect sau pentru a primi o ofertă individuală, utilizați formularul de contact.

Condiţii comerciale generale ale Societăţii Medialine Eurotrade SRL, Bucureşti

Ediţia: 31.10.2016
Medialine Eurotrade SRL (numită în continuare „Medialine”) este un furnizor de servicii IT din România. Medialine este inregistrată la Registrul Comertului sub Nr. J40/7924/2016, plătitoare de TVA RO 14747554, cu cont deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Dorobanţi, Bucureşti, IBAN RO49 RZBR 0000 0600 0261 0751. Conform statutului, Medialine îşi desfasoară activitatea conform Termenilor şi Condiţiilor descrise în prezentul document. § 1 Domeniu material de aplicare
Următoarele condiţii sunt valabile pentru achiziţia de componente IT, încluzând echipamente de telecomunicaţii şi componente hardware, pentru achizitii şi inchirieri de aplicatii, pentru întreţinerea pe perioada termenului de garanţie, pentru licenţe software de la diverşi producători, precum şi software dezvoltat de noi, servicii de mentenanţă prestate de noi şi pentru alte servicii stabilite prin convenţii. § 2 Domeniu de aplicabilitate
Condiţiile noastre comerciale sunt valabile în mod exclusiv. Condiţii comerciale contrare ale partenerilor noştri contractuali sau ale terţilor sunt aplicabile numai în cazul în care ne exprimăm acordul în mod explicit în scris cu privire la aplicarea acestora. În cazul în care clientul nostru nu este de acord cu aceasta, va trebui să transmită imediat o sesizare în scris în acest sens.

În acest caz ne rezervăm dreptul de a retrage oferta sau de a rezilia contractul, fără a se putea ridica nici o pretenţie împotriva noastră. Prin acesta refuzăm în mod explicit orice referint la conditiile comerciale generale prezentate în documentele clientului.

Condiţiile noastre comerciale sunt valabile şi referitor la toate tranzacţiile viitoare ce se vor derula cu clientul, chiar dacă nu se va face din nou referire explicită la acestea.§ 3 Încheierea contractului
Toate ofertele noastre sunt deschise şi nu creează angajamente. Convenţii verbale, modificări şi completări precum şi rezilierea contractului trebuie stabilite în scris. Nu sunt constituite alte convenţii sau înţelegeri verbale sau scrise dintre părţi, ce fac referire la acest contract sau la clauzele stabilite prin acesta. Alte întelegeri verbale sau scrise intre parti, legate de acest contract sau de unul dintre obiectele stabilite în el, nu exista. Ne rezervăm dreptul la rectificarea erorilor. În plus, din punct de vedere al serviciilor Hosting, sunt valabile condiţiile comerciale generale aferente serviciilor Hosting. Durata minimă de valabilitate a contractului pentru serviciile Hosting este de regulă 12 luni.§ 4 Preţuri şi condiţii de plată
Preţul de achiziţie va fi achitat net, fără reduceri, la livrare. Plata se va face întodeauna prin transfer bancar, numerar sau prin ordin de plată certificat de bancă direct la livrare. La acest preţ se adaugă taxa legală pe valoarea adăugată, conform prevederilor legale.

Suntem îndreptăţiţi ca la încheierea contractului să solicităm un avans de 35% din preţul de achiziţie pentru executarea contractului. Acest avans va acoperi costurile de pre-vanzare şi investiţile realizate pentru acest contract şi este nerambursabil.

Ne rezervăm dreptul ca în cazul contractelor, pentru care s-a stabilit un termen de livrare de mai mult de patru luni, să majorăm preţurile corespunzător creşterilor de tarife survenite pe parcurs – e.g. creşteri de salarii sau de preţuri de materiale, majorarea preţurilor de către furnizori. În cazul în care majorarea depăşeşte preţul convenit cu mai mult de 10%, cumpărătorului i se acordă dreptul de a se retrage din contract, respectiv de a denunţa contractul. Serviciile de mentenanta şi de consultanţă (în cazul în care nu se convine altfel) vor fi facturate pe bază de unităţi de timp. Cantitatea minimă achiziţionată per operaţiune este astfel 20 minute respectiv 2 unităţi de timp, calculate conform listei de preţuri în vigoare, ce este publicată şi poate fi vizualizată accesând pagina tarife servicii. Clientul va avea drept la compensare sau reţinere faţă de solicitările noastre numai în cazul în care contrapretenţiile sale sunt stabilite ca fiind de necontestat sau valabile de drept.§ 5 Termene de livrare, întârzieri la livrări, expediere, asumarea riscurilor, transferul riscurilor, costuri de deplasare, denunţare
Termenele sau perioadele de livrare, în general, nu creează obligativitate. Avem dreptul de a efectua livrări parţiale atunci când aceasta nu afectează funcţionalitatea produsului în scopul prevăzut prin contract şi este rezonabil pentru client. Forţa majoră sau alte evenimente – e.g. dificultăţi de procurare a materialelor survenite ulterior, deranjamente de funcţionare, greve, interdicţii de acces, rebuturi survenite fără vinovăţie proprie la o piesă importantă sau alte întârzieri fără vină apărute la fabricarea unor componente esenţiale din cadrul livrărilor, întârzieri la transport, dispoziţii ale autorităţilor etc., care ne împiedică, fără a ne face vinovaţi, să respectăm termenele şi perioadele de livrare convenite, prelungesc aceste termene şi perioade cu durata împiedicărilor respective.

Riscul este transferat asupra clientului din momentul în care coletul părăseşte firma noastră. Transportul se va realiza pe cheltuiala cumpărătorului. Livrarea serviciilor si produselor software realizată prin intermediul canalelor de Internet se va face fără costuri aditionale. În cazul în care livrarea se efectuează prin intermediul unuia dintre tehnicienii noştri de sistem în asociere cu o instalare la faţa locului, realizată de regulă contra cost, atunci costul de transport nu va fi achitat de client. În acest caz se vor factura, numai la intervenţii la faţa locului, costurile de deplasare în cuantum de 2 × 0,50€ per kilometru pentru distanţa dintre sediul firmei din Bucuresti şi locul de intervenţie, la care se adaugă, pentru durata deplasării, tariful orar al tehnicianului. La acestea se adaugă şi cheltuielile de cazare ale echipei Medialine în cuantum de 60 euro/noapte/persoană în cazuri justificate conform planificarii agreate de client. La calcularea distanţei în kilometri sunt utilizate hărţile digitale ale aplicaţiei Google Maps, în ultima versiune valabilă. În cazul în care intervine necesitatea majorării costurilor de deplasare ca urmare a creşterii costurilor de operare a autovehiculelor (e.g. creşterea preţului combustibililor), atunci Medialine va avea dreptul să aplice aceste majorări, cu un termen de preaviz de o săptămână. Atunci când expedierea este întârziată ca urmare a unor circumstanţe datorate clientului, riscurile sunt transferate asupra acestuia din momentul comunicării referitoare la disponibilitatea de expediere.

La cererea şi pe cheltuiala clientului oferim asigurarea mărfurilor împotriva pierderilor cauzate de furt, deteriorare în timpul transportului, foc sau apă. În cazul în care clientul este o persoană juridică acesta se poate retrage din contract doar în cazul în care intervin abateri contractuale ca urmare a neglijenţei grave a furnizorului. Când clientul se retrage din contract ulterior încheierii acestuia, el va trebui să achite integral prestaţiile deja îndeplinite. În cazul renunţării sau amânării de către client la o întalnire planificată, în termen de 2 zile lucrătoare sau mai puţin înainte de termenul planificat, ne rezervăm dreptul de a factura clientului 50% din volumul timpului de consultant la care se adaugă costurile de deplasare ce nu au putut fi anulate. Comunicarea de renunţare sau amânare a intâlnirii se va face fie printr-o notificare scrisă trimisă cu confirmare de primire (la adresa: Bucuresti, str. Valea Oltului nr. 123-129, clădirea MTR, parter, Sector 6), fie printr-o comunicare la adresa de email: helpdesk@medialine.ro.

Pentru implementarea şi dezvoltarea de software, clientul are o perioadă de 10 zile lucrătoare la dispoziţie pentru testare în vederea acceptanţei. În cazul în care clientul instalează softul livrat şi îl utilizează în producţie se consideră de asemenea că acesta şi-a exprimat în mod tacit accepţanta pentru produsul livrat.

Reclamaţiile vor fi acceptate doar în situaţia în care se regăsesc în situaţia în care functionalităţi specificate în contract sunt nefuncţionale sau non-existente. După finalizarea termenului de 10 zile lucrătoare soluţia software este considerată automat aprobată şi factura aferentă va fi emisă pentru realizarea plăţii serviciilor prestate. § 6 Instructaj, documentaţie şi dreptul de utilizare
După efectuarea plăţii integrale a contractului, clientul obţine un drept de utilizare al programului pentru licentele cuprinse în contract, precum şi instrucţiunile şi documentaţia necesare în vederea utilizării. În acest caz este vorba, cu excepţia software-ului de sistem de operare, despre un drept de utilizare non-exclusiv, nontransmisibil. Clientul va putea să-şi creeze copii de siguranţă. Prin aceasta nu se aduce atingere dreptului clientului de a vinde hardware-ul. La vânzarea de produse noi, documentele necesare în vederea utilizării includ documentaţii în limba germană, engleză sau română. În cazul în care acestea nu sunt puse la dispoziţie de către producător, vom atrage atenţia clientului în mod explicit asupra acestui fapt. Preţurile noastre nu includ instructaj gratuit şi instalare pentru hardware şi software-ul livrat de noi. Aceste servicii vor fi comandate suplimentar şi vor fi facturate conform timpului consumat de Medialine sau de o terţă parte contractată de furnizor.

Selecţia programelor şi consultanţa cu privire la aplicaţiile pe care clientul intenţionează să le utilizeze, precum şi instructajele, şcolarizările şi alte servicii de asistenţă ale clientului nu fac parte din prezentul contract. Acestea pot constitui obiectul unui contract separat. În lipsa unei asemenea convenţii, clientul este unic răspunzător pentru alegerea programelor şi a caracterului adecvat cu privire la aplicaţiile pe care intenţionează să le utilizeze.

Pentru toate produsele software, se aplică termenii şi condiţiile în vigoare ale producatorilor.

Pentru produsele software programate şi dezvoltate de Medialine conform cerinţelor clientului, codul sursă rămâne în proprietatea dezvoltatorului de aplicaţie, clientul având doar drept de utilizare.§ 7 Cuprinsul nivelului de performanta şi a funcţionalitatilor
Performanţa si funcţionalitatea produselor şi programelor furnizate sunt determinate conform descrierii actuale aferente produselor/serviciilor furnizate şi comunicate clientului la momentul încheierii contractului. În cazuri speciale, convenţiile ce depăşesc acest cadru, de exemplu supracapacitate, timpi de răspuns, compatibilitatea cu alte programe sau posibilităţi de conectare în reţea vor fi stabilite în scris în funcţie de specificul situaţiei existente la client.

Aceleaşi condiţii sunt valabile şi referitor la adaptări individuale ale programelor specifice clientului sau la alte condiţii speciale de implementare.§ 8 Garanţie
Pretenţiile clientului cu privire la viciile materiale se prescriu dupa 6 luni – în cazul persoanelor juridice, si dupa 24 luni – în cazul persoanelor fizice, de la data predării mărfurilor. Clientul este obligat să sesizeze în scris viciile descoperite, cel târziu în termen de zece zile de la identificarea acestora. Garanţia se consideră a fi una de tipul Bring-In. În cazul în care nu s-a convenit în mod diferit, bunurile defectuoase trebuie să fie returnate catre Medialine fără taxe de transport. Pentru realizarea garanţiei Medialine are dreptul de a alege între remedierea defectului sau livrarea unui produs nou. Din punct de vedere al realizării ulterioare, clientul va trebui să stabilească în sarcina Medialine un termen rezonabil de minim două săptămâni. Piesele sau bunurile înlocuite în vederea înlăturării viciilor ne vor fi returnate. Clientul nu poate emite pretenţii cauzate de vicii atunci când o anumită eroare a apărut la obiectul contractului ca urmare a unor influenţe externe, mecanice sau chimice, tratamente neconforme sau suprasolicitare aplicate obiectului contractului, reparaţii, mentenanţă sau îngrijire a obiectului achiziţiei de către terţe părţi respectiv de către persoane ce nu au fost autorizate de către Medialine. Garanţia nu se aplică nici în cazul montării de componente, accesorii sau materiale consumabile în obiectul achiziţiei, instalării de software sau conectării la o bază de date, a căror utilizare nu a fost autorizată din partea noastră, sau modificării obiectului achiziţiei într-un mod ce nu a fost aprobat de noi, nerespectarii prevederilor referitoare la tratarea, mentenanţa şi îngrijirea obiectului achiziţiei (de ex. instrucţiunile de operare), în special nerespectarea intervalelor de mentenanţă prevăzute prin prevederile stipulate în acest sens. În cazul în care clientul, în calitate de agent economic, emite pretenţii de garanţie faţă de furnizor în baza unor declaraţii publice ale furnizorului sau ale prepuşilor săi, în special în cadrul publicităţii sau la etichetarea cu privire la anumite proprietăţi (conform legislatiei în vigoare), acesta va trebui să certifice că aceste declaraţii au fost determinante din punct de vedere cauzal pentru decizia sa de cumpărare. Nu ne asumăm responsabilitatea faţă de agenţi economici pentru declaraţii şi informaţii publicitare ale terţilor.

În cazul licenţelor software, se aplică garanţia oferită de producătorul softului.

În cazul solutiilor software, add-on-urilor de soft, îmbunătăţiri aduse produselor software dezvoltate şi prestate de Medialine, durata de valabilitate a garanţiei este de 6 luni. În perioada de valabilitate, reparaţiile vor fi realizate de către Medialine, doar în situaţia în care dezvoltarile nu îndeplinesc una sau mai multe criterii ce ţin de performanţele sistemului, conform înţelegerii dintre parti. În situaţia în care o eroare este cauzată de o modificare a sistemului sau de un update a sistemului clientului, nu se va aplica garanţia iar reparaţiile vor fi facturate conform tarifelor prezentate în lista de preţuri. § 9 Rezerva de proprietate
Ne rezervăm dreptul asupra proprietăţii mărfurilor si produselor software livrate până la îndeplinirea integrală a pretenţiilor referitoare la preţul de achiziţie şi a altor revendicări faţă de client cu privire la obiectul achiziţiei. În cazul comercianţilor ne rezervăm dreptul de proprietate asupra mărfurilor livrate până la îndeplinirea integrală a tuturor cerinţelor principale şi accesorii – chiar viitoare sau condiţionate – ce decurg din prestaţiile şi livrările noastre. Ne obligăm să eliberăm mărfurile supuse rezervei de proprietate în asemenea măsură, astfel încât valoarea mărfurilor să se situeze cu cel mult 20% peste revendicările noastre. Referitor la mărfurile aflate sub rezerva proprietăţii sau la alte garanţii, clientul se obligă să ne aducă de îndată la cunoştinţă orice măsuri de executare silită din partea terţilor, transmiţându-ne în acest sens şi documentele necesare în vederea unei intervenţii; aceasta se aplică şi în cazul impedimentelor de orice alta natură care ne pot afecta drepturile noastre asupra bunurilor pentru care ne-am pastrat rezerva proprietăţii.§ 10 Răspundere
Pretenţiile clientului cu privire la despăgubiri cauzate de încălcări ale obligaţiilor sunt excluse indiferent de motivul legal, în special în baza imposibilităţii, întârzierii, încălcării unor obligaţii contractuale secundare, prestaţii defectuoase, alte obligaţii şi acţiuni neautorizate. Clientul va trebui să se îngrijească de asigurarea corespunzătoare a datelor, trebuind să fie capabil să-şi restaureze datele în regie proprie. Medialine exclude orice răspundere pentru pretenţii puse pe seama datelor pierdute. Aceasta nu se aplică în următoarele cazuri: a) Pentru cazuri de periclitare a vieţii, vătămări corporale sau a sănătăţii persoanelor fizice; b) pentru orice alte daune, atunci când acestea sunt cauzate de o abatere intenţionată a Medialine, c) s-a constatat o abatere voluntară sau din neglijenţă gravă de la o obligaţie principală (obligaţia primară a contractului), comisă chiar şi de către prepuşi simpli prin care s-a lezat o obligaţie contractuală esenţială (obligaţii primare – în special obligaţia cu privire la prestaţiile principale) sau oricare dintre obligaţiile cuprinse în b). În cazurile b) şi c) răspunderea este limitată din punct de vedere al cuantumului la despăgubirea valorii de înlocuire, se cifrează însă la cel mult 30% din valoarea sumei contractuale în cauză. Atunci când răspunderea a fost exclusă sau limitată conform celor menţionate anterior, aceasta este valabila şi pentru răspunderea personală a angajaţilor, lucrătorilor, colaboratorilor, reprezentanţilor şi a prepuşilor Medialine.

Pentru produsele DSL, WLAN şi VoIP sunt aplicabile, suplimentar, termenii şi condiţiile generale din secţiunea DSL, W-Lan şi VoIP.§ 11 Instanţa competentă, locul de realizare, legislaţia aplicabilă
Locul de realizare al tuturor obligaţiilor ce decurg din raportul contractual este Bucureşti, România. Pentru toate disputele civile vor fi aplicate jurisprudenţa si legislaţia României. § 12 Posibilitatea de cesionare
Drepturile bilaterale ce decurg din contract pot fi cesionate numai prin acordul ambelor părţi.§ 13 Recrutarea de colaboratori
Beneficiarului îi este interzis, pe o perioadă de 12 luni după atribuirea contractului, precum şi în timpul valabilităţii unei relaţii comerciale active cu Medialine, să recruteze personal sau prin intermediul unei terţe părţi, angajaţi sau colaboratori, care se află într-o relaţie contractuală cu Medialine, respectiv să încadreze/angajeze direct sau indirect un asemenea angajat/colaborator. Pentru fiecare caz de contravenţie, clientul va plăti către Medialine o amendă contractuală în cuantum de 50.000,- euro.§ 14 Clauza de salvgardare
În cazul în care o anumită dispoziţie din cadrul acestor Termeni şi Condiţii şi al convenţiilor încheiate ulterior sunt sau devin fără efect, prin aceasta nu se va aduce atingere valabilităţii celorlalte dispoziţii. § 15 Confidentialitate
Părţile nu vor divulga informaţii şi date obţinute în timpul derulării contractului altor persoane sau entităţi cu excepţia persoanelor autorizate de ambele părţi. Niciuna dintre părţi nu va divulga termenii şi condiţiile prezentului contract în afara scopului personalului companiei. Fiecare parte va notifica imediat cealaltă parte cu privire la orice solicitare de informaţii a unei terte părţi, tribunal sau organe administrative, pentru ca aceste informaţii sau natura relaţiei contractuale sa fie divulgate şi va coopera cu cealaltă parte pentru a evita divulgarea informaţiilor. Download Termeni si conditii Medialine

nach oben button
↑ Back To Top ↑